• Home
  • /
  • Tag Archives:  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในช่วงวันที่ 4-6 พฤษาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางประเทศไทยได้ผ่านพิธีสำคัญ คือ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 ซึ่งพิธีนี้มีประวัติความเป็นมาสำคัญอย่างไรบ้าง ดังนั้นวันนี้จึงมานำเสนอข้อมูลของพระราชพิธีสำคัญนี้เพื่อเป็นความรู้กัน “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นโบราณราชประเพณีที่มีขึ้นเพื่อการสืบราชสันตติวงศ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์หลังจากขึ้นทรงราชย์ เป็นพิธีที่ได้รับรับอิทธิพลมาจากคติอินเดีย เราจึงเห็นได้ว่าพระราชพิธีจะมีลัทธิพราหมณ์และลัทธิทางพุทธศาสนา (หินยาน) ผสมกันอยู่ในพระราชพิธีค่ะ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นโบราณราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย (ศิลาจารึกวัดศรีชุม) และยังคงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน การพระราชพิธีบรมราชภิเษกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ได้ยึดแบบอย่างการพระราชพิธีตามสมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสำคัญคือ “น้ำอภิเษก” ซึ่งน้ำอภิเษกที่ทรงรับนั้น เป็นน้ำที่ได้พลีกรรม ตักมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประเทศไทย  มีความหมายว่าเพื่อให้พระมหากษัตริย์ปกป้อง คุ้มครองประชาชนในทั้ง ๘ ทิศ (ทิศตะวันออก,ทิศตะวันออกเฉียงใต้,ทิศใต้,ทิศตะวันเฉียงใต้,ทิศตะวันตก,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,ทิศเหนือ,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามตำราพราหมณ์น้ำอภิเษกใช้น้ำจากแม่น้ำ ๕ สาย ในชมพูทวีปหรือในประเทศอินเดีย ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำมหิ แม่น้ำยมนา แม่น้ำอจิรวดีและแม่น้ำสรภู ทั้งหมดเรียกว่า “ปัญจมหานที” ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าแม่น้ำทั้ง ๕ สายนั้นไหลมาจากเขาไกรลาศ ซึ่งเป็นที่สถิตของพระอิศวร จึงถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆ เช่น น้ำสรงพระมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก และน้ำพระพุทธมนต์ เป็นต้น จากหลักฐานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา…